Privacy en Copyright DeLorean Club Nederland

Privacy en Copyright DeLorean Club Nederland

 

Privacyverklaring
De vereniging DeLorean Club Nederland is ingeschreven in het vereniging register van de Kamer van Koophandel Alkmaar onder nummer 37084201 en is gevestigd aan Vanghout 1 9422 MG Smilde.
Als zodanig is de DeLorean Club Nederland verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
https://www.delorean.nl
DeLorean Club Nederland t.a.v. DCN Secretariaat
Vanghout 1
9422 MG Smilde
Tel +31 655 98 14 02

Privacyregels
De DeLorean Club Nederland heeft haar privacybeleid vastgelegd in het huishoudelijk reglement van de vereniging en laten goedkeuren in de ledenvergadering van 2018. Dit hoofdstuk heeft de volgende tekst:

Hoofdstuk 5 Privacy
ARTIKEL 13.

  1. Bij aanmelding als lid wordt opgave gedaan van (voor)naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens) alsmede telefoonnummer(s), geboortedatum, aanmelddatum en indien van toepassing emailadres (uitgebreide NAW-gegevens). Tevens wordt gevraagd naar voertuiggegevens: uitvoering, bouwjaar en -maand, VIN-nummer en kenteken. Eenmalig kunnen bovenstaande gegevens worden gepubliceerd in het verenigingsblad.
  2. De uitgebreide NAW-gegevens worden opgenomen in een door de secretaris bijgehouden bestand dat eenmaal per jaar onder de leden kan worden verspreid. Op verzoek van dat lid kan vermelding achterwege blijven.
  3. Uitsluitend de NAW-gegevens gaan naar degene die belast is met de verzending van het verenigingsblad en tevens naar de penningmeester, die ten behoeve van contributieheffing kan aanvullen met bankgegevens.
  4. Indien er een website - al of niet met een slechts via een toegangscode toegankelijk deel - van de vereniging is, worden daarop door de webbeheerder geen gegevens van leden vermeld, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van het betreffende lid. 5.
  5. De vereniging kan kiezen of ze haar leden of een deel van haar leden bepaalde soorten berichten (uitnodigingen vergaderingen, uitnodigingen ritten, het clubblad en dergelijke) per post en/of per email verstuurt. Bij email zal verzending zodanig geschieden dat de adressen van andere geadresseerden niet kenbaar zijn.
  6. Op schriftelijk verzoek van een lid geeft de secretaris c.q. penningmeester c.q. webbeheerder binnen 1 maand, in bijzondere gevallen te verlengen met 2 maanden, een overzicht van de vermeldingen van dat lid in de bij de vereniging aanwezige bestanden. Na het einde van het lidmaatschap worden binnen genoemde uiterste termijn van 3 maanden de vermeldingen verwijderd.
  7. De voertuiggegevens worden opgenomen in een voertuigenbestand dat niet openbaar is en waarin geen algemene inzage mogelijk is. Dit bestand heeft tot doel een overzicht te geven van de voertuigen die in Nederland zijn (geweest) of daarmee een relatie hebben (gehad), en kan gebruikt worden als hulp bij de identificatie van een voertuig. Ook kan dit gebruikt worden om contact te zoeken met de houder/eigenaar van een voertuig indien er nationaal of internationaal blijkt van een specifiek technisch of veiligheidsprobleem bij het betreffende type.

Website:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.
DeLorean Club Nederland gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Geautomatiseerde besluitvorming
DeLorean Club Nederland neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bescherming
DeLorean Club Nederland neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze secretaris via

 

Copyright

De inhoud van deze website valt onder het auteursrecht van de vereniging DeLorean Club Nederland (DCN)

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten
Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door het bestuur van DCN. De informatie op deze site is alleen bedoeld voor eigen gebruik en mag louter daarvoor gebruikt worden.

Gebruik informatie van deze site
In geval u informatie van deze site voor zakelijke of commerciële doeleinden wilt gebruiken, dient u vooraf contact met ons op te nemen en onze goedkeuring af te wachten. Totdat u onze goedkeuring krijgt dient u zich te onthouden van het gebruik van (beeld)materiaal voor zakelijke of commerciële doeleinden.

Ongeoorloofd gebruik
Ook wij verdedigen ons auteursrecht. Overneming van teksten, beeldmaterieel of het ontwerp van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming kan resulteren in een  juridische actie.